Niniejszy regulamin (dalej zwany jako „Regulamin”) określa zasady dostępu oraz korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego eTkaniny: www.etkaniny.eu (zwanego dalej „Serwisem”).
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwis „eTkaniny” jest własnością GRUPA KK TEXTILE SP Z O O, NIP 7962977629 z siedzibą w Radomiu, przy Marii Fołtyn 10 (dalej jako „Usługodawca”).
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
  3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
 2. DEFINICJE
  1. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla zarejestrowanych Klientów, dający Klientowi możliwość korzystania z Usług.
  2. Serwis – serwis internetowy www.etkaniny.eu umożliwiający Użytkownikom, Klientom oraz Projektantom korzystanie z Usług.
  3. Usługodawca – GRUPA KK TEXTILE SP Z O O, NIP 7962977629 z siedzibą w Radomiu, przy Marii Fołtyn 10.
  4. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, Klientów oraz Projektantów za pośrednictwem Serwisu, polegające w szczególności na:
   • umożliwieniu Użytkownikom przeglądania Serwisu,
   • umożliwieniu Klientom dokonania zamówienia wydruku egzemplarzy wybranego Gotowego Wzoru Grafiki lub Własnego Wzoru Grafiki na wybranym materiale i ich zakupu.
  5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która może dokonać zakupu materiału z wybranym Wzorem Grafiki (Gotowym Wzorem Grafiki lub Własnym Wzorem Grafiki) przez Formularz Zamówienia lub dokonała Rejestracji w Serwisie oraz korzysta z Serwisu w celu korzystania z Usług. Każdy Klient może równocześnie korzystać z Serwisu jako Projektant na zasadach opisanych Regulaminie Projektanta.
  6. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową z przedsiębiorcą.
  7. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
  8. Gotowy Wzór Grafiki – jakikolwiek udostępniany za pośrednictwem Serwisu gotowy wzór grafiki wytworzony poprzez odpowiednie zestawienie linii, konturów, kształtów, kolorystyki, struktury lub ornamentację; nie istnieje możliwość modyfikowania Gotowego Wzór Grafiki.
  9. Własny Wzór Grafiki – dowolny wzór grafiki wysłany Usługodawcy przez Klienta przy pomocy Formularza Zamówienia lub Konta. Klient może zlecić Usługodawcy wydrukowanie Własnego Wzoru Grafiki na wybranym przez siebie materiale, a następnie dokonać jego zakupu. Klient może zdecydować, czy wysłany przez niego do Usługodawcy Własny Wzór Grafiki jest prywatny (wysłany tylko w celu realizacji prywatnego zamówienia) czy publiczny (Usługodawca może pokazywać wzór na materiałach marketingowych, np. w serwisach społecznościowych).
  10. Formularz Zamówienia – formularz, przez który każdy może zamówić wybrany rodzaj materiału z nadrukiem wybranego przez siebie Gotowego Wzoru Grafiki lub Własnego Wzoru Grafiki.
  11. Cena – cena materiału, która zależy od rodzaju wybranego przez Klienta materiału. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
  12. Rejestracja – rejestracja w Serwisie polegająca na akceptacji niniejszego Regulaminu oraz podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła celem korzystania z Serwisu w pełnym zakresie w charakterze Klienta. Rejestracja daje Klientowi w szczególności możliwość zapoznania się z historią zamówień, stanem obecnie realizowanych zamówień
  13. Regulamin – niniejszy Regulamin. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.
  14. Materiał – nośnik, na którym możliwe jest wydrukowanie wzoru oferowany przez Usługodawcę.
 
 • ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Korzystając z Serwisu Użytkownik i Klient wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszego Regulaminu i ich wszystkich późniejszych zmian.
  2. Jeżeli nie zgadzasz się na warunki niniejszego Regulaminu powinieneś zaprzestać korzystania z Serwisu.
  3. Jako Klient możesz:
   • wybrać dowolny Gotowy Wzór Grafiki, rodzaj materiału oraz dokonać zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia;
   • przesłać do Serwisu Własny Wzór Grafiki, wybrać materiał oraz określić rozmiar i sposób powtórzenia wzoru na materiale, a następnie dokonać zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia;
  4. W Formularzu Zamówienia należy wypełnić dane niezbędne do zamówienia, podać: imię, nazwisko, adres do przesyłki, adres e-mail oraz numer telefonu. Opcjonalnie możesz podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
  5. Wypełnienie Formularza Zamówienia wymaga akceptacji treści Regulaminu Serwisu.
  6. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji warunków niniejszego Regulaminu i jest równoznaczna z zawarciem z Usługodawcą umowy o korzystanie z Usług. Rejestrując się w Serwisie Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  7. Właściciel Konta jest zobowiązany chronić dostępu do swojego konta w Serwisie.
  8. Ufamy, że podajesz nam tylko prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie i – w razie potrzeby – niezwłocznie zaktualizujesz swoje Konto tak, aby dane w nim zawarte by zawsze aktualne.
 1. ZAMÓWIENIE
  1. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić Formularz Zamówienia wpisując wymagane informacje oraz zaakceptować kwotę do zapłaty zaznaczając opcję „Złóż zamówienie”. Po akceptacji i ew. dokonaniu zapłaty za zamówienie, Usługodawca potwierdzi otrzymanie zamówienia wysłaniem Klientowi wiadomości na podany podczas Rejestracji adres e-mail. Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie dokonania wpłaty i złożenia zamówienia. W przypadku zarejestrowanego Klienta przyjęcie zamówienia zostanie dodatkowo potwierdzone zmianą statusu na jego rachunku na Koncie („Przyjęte do realizacji”).
  2. Dokonując zamówienia Klient informowany jest o specyfikacji zamówienia.
  3. Zamówienie uważa się za złożone po wybraniu opcji „Złóż zamówienie”. Po przyjęciu zamówienia i dokonaniu wpłaty nie istnieje możliwość dalszych modyfikacji zamówienia.
  4. Przed złożeniem zamówienia Klient w każdej chwili może zapoznać się z Ceną. Wysokość Ceny uzależniona jest wyłącznie od rodzaju wybranego materiału.
  5. Moment zawarcia transakcji między Usługodawcą a Klientem to moment wyrażenia przez Klienta oświadczenia woli stanowiącego odpowiedź na ofertę – moment wybrania opcji „Złóż zamówienie” („moment zawarcia transakcji”).
  6. Cena oraz inne elementy zamówienia są wiążące dla Klienta od chwili wyrażenia oświadczenia woli stanowiącego odpowiedź na ofertę (moment wybrania opcji „Złóż zamówienie”).
  7. Klient może korzystać z Serwisu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
 2. PRAWA AUTORSKIE
Szanujemy prawa własności intelektualnej naszych Klientów i Użytkowników. Dlatego prosimy naszych Użytkowników i Klientów o respektowanie również naszych praw.
 1. Wszystkie treści dostępne w Serwisie podlegają ochronie prawa autorskiego na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane przez Klienta i Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług.
 2. Klient oświadcza, że przysługują mu wszystkie prawa w zakresie niezbędnym do przekazania Usługodawcy prawa do korzystania z Własnego Wzoru Grafiki.
 3. Jeśli nie jesteś właścicielem praw autorskich do Własnego Wzoru Grafiki lub nie posiadasz praw do korzystania ze wzoru w zakresie niezbędnym do przekazania Usługodawcy prawa do realizacji Usługi, nie przesyłaj nam takiego Własnego Wzoru Grafiki.
 4. Przesyłając Usługodawcy Własny Wzór Grafiki zachowujesz całość praw autorskich do przesłanego wzoru.
 5. Oświadczamy, że nie będziemy wykorzystywać przesłanych nam plików do celów handlowych osobom trzecim. Zastrzegamy, że możemy jednak wykorzystać przesłane przez Klienta pliki dla celów marketingowych (dotyczy tylko plików określonych jako „publiczne”).
 6. Wzory zdefiniowane jako „prywatne” zobowiązujemy się wykorzystywać tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia Klienta.
 7. Przesyłając Własny Wzór Grafiki do Serwisu oświadczasz, że:
  1. Własny Wzór Grafiki nie narusza praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. Własny Wzór Grafiki nie narusza prawa do prywatności osób trzecich,
  3. Własny Wzór Grafiki nie jest niezgodny z prawem, obraźliwy, wulgarny, nie zawiera treści pornograficznych, rasistowskich, obrażających uczuć religijnych osób trzecich lub jest w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 8. Usługodawca ma prawo do upublicznienia na stronie internetowej Serwisu oraz na innych stronach, na których Usługodawca promuje swoje Usługi (zwłaszcza na profilu Serwisu na portalu Facebook.com, pinterest.com i instagram.com) zdjęć sprzedanych materiałów z wydrukowanym z Własnym Wzorem Grafiki bez ograniczeń czasowych.
 9. Klient kupuje tylko kopie Gotowego Wzoru Grafiki nie ich oryginały. Własność dostępnych w Serwisie Gotowego Wzoru Grafiki, czy Własnego Wzoru Grafiki pozostaje przy ich twórcy lub Projektancie.
 10. W przypadku wystąpienia względem Usługodawcy przez jakiekolwiek osoby trzecie z roszczeniem z tytułu naruszenia ich praw własności intelektualnej w związku z korzystaniem przez Usługodawcę z uprawnień przyznanych mu na podstawie licencji, o której mowa w punkcie 5 powyżej, Klient zobowiązuje się, że podejmie – bez dodatkowego wynagrodzenia – wszelkie niezbędne działania w celu zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności prawnej, pokryje koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 11. Klient zobowiązany jest zadbać o poufność jego Konta tak, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały dostępu do jego Konta, w szczególności w ten sposób, aby mogły powielać, dystrybuować albo w inny sposób wykorzystywać pliki przesłane Usługodawcy przez Klienta.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania kont Klientów, co do których ma uzasadnione przypuszczenie naruszenia praw własności intelektualnej i zasad niniejszego Regulaminu.
 13. Klient zgadza się nie reprodukować, modyfikować, adaptować, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego i/lub w żaden inny sposób używać lub kopiować jakiegokolwiek fragmentu Serwisu w tym zamieszczonych na nim jakichkolwiek Wzorów Grafik w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
 14. Żaden Użytkownik i Klient nie może powielać i rozpowszechniać jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.
 15. Jeśli masz podstawy sądzić, że Twoje prawa własności intelektualnej są naruszane, prosimy skontaktuj się z nami: kontakt@etkaniny.eu.
 1. DOSTAWA
  1. Produkty zamówione w etkaninymogą być dostarczone przesyłką kurierską lub odebrane osobiście.
  2. Transport na wszystkie zlecenia etkaniny świadczy zewnętrzna firma logistyczna. Przesyłka zostanie dostarczona na adres podany w zleceniu wykonania usługi. W przypadku reklamacji, towar Klient dostarcza do etkaninyna własny koszt. Ewentualne reklamacje dotyczące opóźnień w dostawie towaru oraz uszkodzeń towaru w transporcie należy składać u jej przedstawiciela. Powinny one zostać spisane w obecności kuriera i udokumentowane protokołem. Każde zamówienie zawiera odrębny koszt przesyłki.
 • PŁATNOŚĆ
1.Za datę płatności przyjmujemy termin zaksięgowania wpłaty na koncie.
 1. Wszystkie ceny za produkty oraz usługi zostały przedstawione na stronie etkaniny.eu
 2. etkaninyakceptuje płatności: przedpłata na konto b. płatność kartami płatniczymi i przelewami elektronicznymi mechanizmem PayU c. płatność gotówką przy odbiorze
 3. Faktura wystawiana jest z datą realizacji zamówienia. Faktura wysyłana jest w postaci elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu. Do przedpłat księgowanych na koncie wystawiane są faktury zaliczkowe. Zaksięgowanie wpłat za dane zamówienie możliwe jest tylko w przypadku dokonania opłaty za realizację zlecenia zgodnie z danymi zawartymi w przesłanej fakturze proforma. Wpłaty dokonywane na inne dane, w tym w szczególności na inny numer konta niż podany na fakturze proforma, może opóźnić lub uniemożliwić realizację zlecenia.
 • ZWROTY, GWARANCJA
  1. Otrzymany towar nie jest zgodny z zamówieniem? Skontaktuj się z nami pisząc na adres kontakt@etkaniny.eu w przeciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
  2. W pierwszej kolejności, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości, potwierdzimy raz jeszcze Twoje zamówienie i jeśli okaże się że przesyłka jest niezgodna z Twoim zamówieniem poprosimy Cię o odesłanie na nasz koszt materiału z powrotem. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej napiszemy do Ciebie z informacją o tym, że Twoja przesyłka już do nas doszła, a następnie możliwie szybko, nie dłużej niż w terminie 14 dni roboczych, wyślemy do Ciebie właściwe zamówienie (oczywiście na nasz koszt).
  3. Jeśli natomiast zamówienie przyszło do Ciebie na czas, a towar zgodny z zamówieniem ale z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolony, z przykrością informujemy, że w takiej sytuacji niestety nie możemy przyjąć zwrotu zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do zamówień na towary wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami konsumentów lub wyprodukowane według jego indywidualnych potrzeb.
  4. Usługodawca na przedmiot zamówienia udziela 24 miesięcznej gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarantem jest Usługodawca.
 
 1. Postanowienia końcowe:
  1. Regulamin obowiązuje od 20.03.2020
  2. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem – Ogólnymi warunkami wykonania usług i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W sprawach nie regulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla miasta Radom.
  3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  4. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane Klienta zostaną wprowadzone do bazy etkaninyi nie będą udostępniane innym firmom.
  Grafiki zawarte w sklepie internetowym przedstawiają przykłady produktów i mogą się różnić od zamówionych.